Inštrukcije slovenščine

Pri inštrukcijah slovenščine dajemo poudarek  ustnemu in pisnemu izražanju iz sloveščine, pripravljamo se ter vadimo za govorne nastope v šoli – javno nastopanje. Pri ponavljanju šolskih snovi preverjamo usvojeno znanje s pomočjo vaj iz delovnega zvezka in dodatne zbirke vaj ter govorne predstavitve.

Inštrukcije slovenščine nudimo v naslednjih primerih:

 • pomoč pri testih in izpitih;
 • pomoč pri pripravi esejev, seminarskih nalog in drugih slovenskih besedil;
 • priprava na zaključni izpit iz slovenskega jezika;
 • priprava na maturo iz slovenskega jezika.

 

Inštrukcije iz slovenščine za osnovne in srednje šole

Pri inštrukcijah slovenščine dajemo prednost:

 • enostavni in temeljni razlagi slovničnih struktur slovenskega jezika, ki jih utrdimo s praktičnimi primeri;
 • slovenski književnosti in jeziku, pri tem sproti preverjamo usvojeno znanje;
 • priprava na pisanje šolskega in maturitetnega eseja;
 • individualnim inštrukcijam slovenščine, ki posamezniku omogočijo kvalitetno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite iz slovenščine.

 

Pri poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika (SLO kot J 2/T) sproščeno, enostavno in praktično (vsakodnevne situacije) podajamo prvine slovenskega jezika.

 

Naše inštrukcije slovenščine dajejo velik poudarek ustnemu in pisnemu izražanju v sloveščini. Pripravljamo se (ter vadimo) na različne vloge posameznika: razumevanje besedišča in uporaba v situacijah, v katerih se bo študent vsakodnevno srečeval s slovenskim jezikom (igranje vlog: ti. role-playing) – v zasebnem življenju in javnem nastopanju. Pri ponavljanju snovi usvojeno znanje preverjamo s pomočjo vaje (priporočena literatura) ter govornih predstavitev.

 

Med obravnavana poglavja iz slovenske slovnice sodijo:

 • slovenski jezik v državi Sloveniji;
 • glasovi slovenskega jezika (glasoslovje);
 • besedne vrste in oblika besed (besedoslovje);
 • stavek in poved (skladnja);
 • večstavčne povedi: priredno in podredno zložena poved (odvisniki);
 • besedne vrste (BV) in stavčni členi (vloga besed v stavku);
 • namenilnik, nedoločnik;
 • trpnik;
 • premi govor;
 • besedotvorje;
 • besediloslovje;
 • pravopis: ločila, velika in mala začetnica, ...


Inštrukcije: SLOVENŠČINA KOT 2/TJ

Pri inštrukcijah slovenščine dajemo prednost:

 • enostavni razlagi temeljnih struktur slovenskega jezika, ki jih na zanimiv in učinkovit način predstavimo ter utrdimo s praktičnimi primeri;
 • slovenskemu jeziku (kasneje tudi slovenski literaturi in kulturi, zgodovini) - pri tem sproti preverjamo usvojeno znanje;
 • priprava na pisanje besedil (javnih in zasebnih) v slovenskem jeziku;
 • individualnemu poučevanju, ki posamezniku omogoči kvalitetno pripravo na ustno in pisno preverjanje znanja ter na izpit iz slovenščine na Centru za slovenski jezik kot J2/T Filozofske fakultete v Ljubljani
 • inštrukcije slovenščine potekajo v slovenskem jeziku.

 

Med obravnavana poglavja iz slovenske slovnice sodijo:

 • prve besede v slovenščni in pozdravljanje;
 • predsavimo se;
 • Slovenija, Ljubljana – razni napisi v okolju;
 • številke (telefoniranje);
 • koliko je ura? kdaj? Ura, dnevi v tednu, meseci;
 • kje je kaj?;
 • kam – vprašamo za smer? Kako ponudimo in sprejmemo pomoč?;
 • osebe in predmeti okoli nas (kdo in kaj je to?);
 • v kavarni in restavraciji (naročanje hrane in pijače);
 • hrana;
 • vsakodnevne dejavnosti;
 • oblačila;
 • vremenska napoved – izrazi za vremen. pojave;
 • ljudje – kakšni smo?;
 • voščila;
 • države in prebivalci;
 • opis mesta;
 • promet, potovanja;
 • opravičevanje;
 • kaj ste po poklicu?;
 • naročanje pri zdravniku, frizerju, ...;
 • kako organizirati dan – opravki, ...


Drugo:

 • pomoč pri pripravi različnih slovenskih besedil.

 

Odločite se za inštrukcije slovenščine in snov vam bo z našo pomočjo hitro postala razumljiva(inštrukcije slovenščine - mnenja).

 

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@ds-instrukcije.si. Naši prijazni inštruktorji se bodo potrudili, da vam inštrukcije kemije odprejo pot do trdnega znanja kemije. (Cene inštrukcij)

 

Nudimo tudi inštrukcije fizike za vse stopnje, inštrukcije jezikov, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije statistike,...