Inštrukcije nemščine Ljubljana

Inštrukcije nemščine so velik poudarek ustnemu izražanju, vadimo pravilno izgovorjavo in z učinkovito uporabo širimo besedni zaklad učenca, ki je temelj za kakovostne inštrukcije nemščine. Pri ponavljanju šolskih lekcij preverjamo usvojeno znanje s pomočjo vaj iz delovnega zvezka in dodatne literature ter govorne predstavitve predmeta nemščina. Inštrukcije iz nemščine popestrimo s primeri vsakdanje rabe jezika.

 

Inštrukcije nemščine za osnovne in srednje šole

Pri inštrukcijah nemščine dajemo prednost:

 • enostavni in temeljni razlagi slovničnih struktur, ki jih utrdimo s praktičnimi primeri;
 • konverzaciji, pri kateri sproti preverjamo usvojeno znanje;
 • individualnim inštrukcijam, ki posamezniku omogočijo kvalitetno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite iz nemščine.

 

Med obravnavana poglavja iz nemške slovnice sodijo:

 • inštrukcije glagolskih časov (Tempus: Praesens, Perfekt, Praeteritum, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, );
 • glagolski način (Modus: Konjuktiv I, Konjuktiv II, Imperativ);
 • inštrukcije pomožnih glagolov (Hilfsverben);
 • modalni glagoli (Modalverben);
 • povratni glagoli (Reflexive Verben);
 • člen samostalnika (Artikel);
 • sklanjatve samostalnika (Deklinationen-Substantiv);
 • sklanjatve pridevnika (Adjektivdeklinationen);
 • stopnjevanje pridevnika (Steigerung des Adjektives);
 • zaimki (Pronomen);
 • prislovi (Adverbien);
 • predlogi (Praepositionen);
 • odvisniki (Nebensaetze, Nebensaetze mit 'dass'):
 • vzročni odvisnki (Kausalsaetze);
 • pogojni odvisniki (Konditionalsaetze);
 • namerni odvisnik (Finalsaetze);
 • oziralni odvisniki (Relativsaetze);
 • Inštrukcije časovnih odvisnikov (Temporalsaetze); ...
 • nedoločniški stavek (Infinitivsaetze: Infinitiv mit 'zu');
 • trpnik (Passiv);
 • Inštrukcije posredne vprašalne povedi (Indirecte Fragesaetze);
 • inštrukcije odvisnega govora (Indirekte Rede);
 • inštrukcije besedotvorja (Wortbildung).

 

Odločite se za inštrukcije nemščine pri podjetju D&S Inštrukcije, Ljubljana. Z našo pomočjo boste angleški jezik ne le obvladali, temveč tudi vzljubili.

Inštrukcije menja strank

 

Nudimo tudi inštrukcije fizike za vse stopnje, inštrukcije jezikov, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije statistike,...