Inštrukcije analizne kemije

 

Nudimo vam inštrukcije analizne kemije iz naslednjih področij:

 • stehiometrijska razmerja
 • klasične analizne metode (gravimetrija, titracije)
 • ravnotežne kemijske reakcije (topnostni produkt, protolitske reakcije (večprotonskih) šibkih kislin/baz, tvorba kovinskih kompleksov oz. koordinacijskih spojin, ...)
 • masna bilanca, elektronevtralnost, porazdelitveni diagram
 • pufri (Henderson–Hasselbalchova enačba)
 • elektrokemija (urejanje redoks reakcij, redoks vrsta, Nernstova enačba, galvanski in elektrolitski člen, potenciometrija, ISE elektrode, steklena elektroda, voltametrija, polarografija, amperometrija, elektrogravimetrija, kulometrija, ter ostale elektroanalizne metode, povezave s kemijskimi ravnotežji)
 • spektroskopske metode (molekulska absorpcijska spektrometrija (UV-Vis), fluorescenca, IR,plamenska fotometrija (AAS in AES), ICP, MS, ter sklopljene metode)  
 • kromatografija (HPLC, GC, IC, računaje)    
 • računske naloge (umeritvena premica, metoda standardnega dodatka, interni standard, standardizacija...)
 • radioaktivnost    
 • statistično vrednotenje rezultatov (standardni odmik, t-faktor, interval zaupanja, spodnja meja določitve ter kvantifikacije...)
 • Inštrukcije kemije

 

Poskrbeli bomo, da vam analizna kemija ne bo več povzročala težav. Odločite se za D&S Inštrukcije, kjer storitve nudimo le izobraženi strokovnjaki.

 

Izvajamo tudi:

Inštrukcije za matematiko

Inštrukcije fizike

Inštrukcije za angleščino, nemščino, francoščino

Inštrukcije elektrotehnike